បណ្ណសារប្លក

TuneUp Utilitie…

TuneUp Utilities 2012


កម្មវិធីថ្មី! និងជំនាន់ថ្មី! នេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់រៀបចំ
និងសម្អាតកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកឱ្យមាន សោភណភាពល្អ
 និងលែងមានបញ្ហាទៀតហើយ។ កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា
“TuneUp Utilities 2012″ ជំនាន់ទី 12.o ។ មុខងាររបស់វា
មានច្រើនដូចជា៖ រៀបចំកុំព្យូទ័រ, សម្អាតថាសរឹង, លេងម៉ូដកុំព្យូទ័រ, និងប្រមូលទំហំថាសរឹងដែលបាត់មកវិញ និងមុខងារជាច្រើនទៀត
សម្រាប់លោកអ្នក។ ពិតជាមានប្រយោជន៍ច្រើន សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។ សូមរីករាយក្នុងការទាញយក និងប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីថ្មីៗ…

                                

កម្មវិធីសំរាបការពារ Computer ពីមេរោគចេញពី USB Flash

Dបង្ហាញពីរបៀប Backup Windows តាមកម្មវិធី Norton Ghost

-Start ជាមួយ Boot disk Norton Ghost

មាន options ច្រើនមុខងារផ្សេងៗគ្នា តែដើម្បី run Norton ghost ចុចអក្សរ B

(ច្រើន​ទៀត…)

Creating a Windows Vista Recovery CD

បានផ្សាយនៅ ខែមេសា 26, 2009. Filed under: How to | ពាក្យគន្លឹះ៖, , , , , , |

If you purchased a new computer with Windows Vista preinstalled on it, you may have received an actual Windows Vista DVD with your purchase or a Recovery Disk created by the computer’s manufacturer, or maybe your new computer came with a Recovery Partition on the hard disk in lieu of a Recovery Disk. While a Recovery Disk or a Recovery Partition will allow you to restore your computer to the original settings from the manufacturer, chances are you will not be able to use it to repair your Windows Vista installation. For that, you will need an actual Windows Vista DVD that contains the Windows Recovery Environment; without the tools contained in the Windows Recovery Environment, you cannot repair your current installation.

Fortunately, Microsoft is adding the ability to create a Windows Recovery CD to Vista SP1. However, if you want to create a Windows Recovery CD before SP1 arrives, the folks over at NeoSmart Technologies have made available a copy of the Windows Recovery CD ISO image that Microsoft created for the SP1 Beta test. In this edition of the Windows Vista Report, I’ll show you how you can get this ISO image and create your own Windows Recovery CD.

Getting the ISO

Due to the popularity of NeoSmart Technologies’ Windows Recovery CD ISO image — a 120MB download available from their site — NeoSmart has made the image available as a torrent file as well as a download version, although in order to get the ISO file you’ll need to download the torrent version.

Using ISO Recorder

Once you get the ISO file, you will need a way to burn it to a CD. You may already have a CD burning application such as Nero, but if you’d like to add the ability to burn ISO files directly from within Vista, download the Vista version of ISO Recorder from Alex Fienman’s site.

Once you download the ZIP file, installing ISO Recorder is a snap. Double-click Setup, and click through the Open File Security Warning and User Account Control dialog boxes. When you see the ISO Recorder Setup Wizard (Figure A), simply follow the onscreen instructions and you’ll have ISO Recorder installed in a matter of moments.

(ច្រើន​ទៀត…)

Software:

 

AAA LOGO 2009 BUSINESS EDITION V3.0

កម្មវិធីបង្កើតLogo សេរ៊ីទំនើប

ទំហំៈ 8004 KB, (zip)

សំរាប់ៈ Window XP, Vista, 7…

DownloadSwift PlayerFor play flash file (swf)

download

ឧបករណ៍រាវរកអ៊ីនធឺណិត (Browsers)

អ្វីៗលើលោកកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែង ជាហេតុធ្វើអោយយើងមានជំរើសច្រើនឡើងក្នុងការរករបស់អ្វីមួយ ដែលសក្ដិសម ស្រួលប្រើសំរាប់ខ្លួនយើង។ តួយ៉ាងដូចជា Browsers អ៊ីនធឺណិតជាដើម។ ខ្ញុំសូមណែនាំពី Browsers ពេញនិយមមួយចំនួន ដែលខ្ញុំកំពុងប្រើ។

 

Internet Explorerអ៊ីនធឺណិតអិច្សផ្លរើ (Internet Explorer) : សំរាប់ អ្នក ស្នេហា ផលិតផល របស់ ម៉ៃក្រូសូហ្វ (Microsoft) ។ មានពាក្យចចាមអារាម ពី សុវត្ថិភាព របស់វា។ ឧស្សាហ៍មានបញ្ហា (តាមបទពិសោធ ខ្ញុំផ្ទាល់)

 

Photos of Happy Bruce Lee!!

 

Bruce Lee, the legendary martial arts superstar passed away 38 years already. Since people remember him as action icon, that’s why we always see image of him in action facial expression, with faces like these –

(ច្រើន​ទៀត…)

របៀបបង្កើនល្បឿនបិទកុំព្យូទ័រក្នុង Windows 7

នៅពេលដែលប្រើកុំព្យូទ័រយូរ ការបិទកុំព្យូទ័រត្រូវចំណាយរយៈពេលយូរក្នុងការរង់ចាំរហូត ដល់វាបិទចប់សព្វគ្រប់ ។ ខាងក្រោមនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួន ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៅពេលកុំព្យូទ័រ ។

ដំបូងសូមចុច Start រួចវាយពាក្យ regedit នៅក្នុងប្រអប់ Search ហើយចុច Enter
%d bloggers like this: