ពិធីបុណ្យជាភាសាអង់គ្លេស

ប្រវត្តិវត្តលង្កាព្រះកុសុមារាម

BRIEF HISTORY OF “LANGKA PREAH KOSSUMARAM MONASTERY”

Langka Monastery, which was founded by the Monarch Preah Barom Reachea Ponhea Yat in the year 1981 of the Buddhist era (B.E.), or A.D. 1437, was originally located to the north east of the Phnom Daun Penh municipal authorities informed the Chau Adhicar (Head of the Monastic Community), Preah Nhean Vavar Vichea Ok, that provisions contained in the plan for urban development would entail the removal of the sanctuary and monastic buildings to their present site.  Read more>>

 ​​

THE KHMER HAPPY NEW YEAR

I. Introduction

All races of people in this universe celebrate their New Year, and they have done these celebrations on variously fixed dates upon their belief, tradition, and custom. Among these people Khmer has gathered together and have consented to hold up New Year celebrations, since the ancient time. By the way Cambodia’s traditional New Year, “ Chaol Chhoam Khmer”, is held in around mid- April or the Chet, the fifth month of the Cambodian lunar calendar during which cultivators are relieved from their farm work after the dry- season rice harvest.Read more>>

ទំនៀមទំលាប់ចូលម្លប់ខ្មែរ

Chol Mlobb- Daughter Educating

Chol Mlobb is a rite of passage and means to enter the shadow (Chol means “enter” and Mlobb refers to “the shadow”). This ceremony is only celebrated for a daughter of the family. There are two main aims of this celebration: to educate morality, virtue, and right behavior and to make the daughter become a beautiful girl.Read more>>
​​

ទំនៀមទំលាប់បុណ្យបិណ្ឌភ្ជុំខ្មែរ

RICE GATHERING FESTIVAL BONN DAK BEN AND BONN PCHUM BEN

Pchum Ben is one of the most important festivals in Cambodia. It has 15 days, started from the first of photerbot (Lunar calendar); spirits commemoration festival is held for spirits of the dead.

BONN DAK BEN- The offering of food to the monks- lasts for 15 days. The 15th day of ceremony – the Moonless day – is called Bonn Pchum Ben, the collection of The Ben (offerings). During this celebration, if departed souls do not find their families making offering at any Wat (pagoda), it is believed that the soul will curse and bother the descendants throughout the year.

Cambodian people believe that the ghosts and sinful spirits are afraid of the light. That is why, the festival is held during the old Moon of Photerbor. That time is the holiday of the ghosts and sinful spirits. The king of the Hell gives them the permission to descent to the earth to visit their relatives. When they arrive in our world, they will go to seven pagodas looking for food that their relatives offer then through the monks. If they cannot find it, they will get angry with their descendants and will bother them throughout the year. There is a kind of insects, which are seen only during the Pchum Ben’s day. They make people think that those insects are the spirits of those who did a lot of misdeeds in their lives, come to visit their relatives.Read more>>

 ​​

ពីធីបុណ្យវិសាខបូជា

Visak Bochea Festival

Festivals in Buddhism are special times of celebration. Most of them take place once a year and may last for once or more days. Many festivals honor great leaders, saints, or gods. Other celebrates anniversary of a historical event. Buddhist hold tows principle kinds of festivals. The first time of that festival commemorates several key events in the life of Buddha. The second types of Buddhist festival honor the community of Buddhist monks. One of the first types of festival is “Visak Bochea”. It is the most important Buddhism celebration. The word “Visak” comes from the Indian month which falls in may enlightenment, and his dead. Therefore, for Buddhist through the world, Visak is the holiest day. It is celebrated grandly with mass meeting and procession. Caged birds are set free.

Most Cambodian people are Buddhists, they believe in relncamation. This means that what they pass away. They will be born again in the future. In Cambodia, Visak Bochea festival started under the reign of King Ang Duong in 1855. It is a big festival which Khmer people celebrate in order to have a memory of Buddha, the birthday of Buddha, his enlightenment and his death. These three important dates happen in the same day and month but different year. The festival always falls on the 15th of the waxing moon (May) not only in our country, but also other Buddhism countries in different parts of the world.

Visak festival is one of many religious ceremonies in Cambodia as well as other Buddhism countries such as Thailand, Sri Lanka, Myanmar, etc. it marks the birthday, the enlightenment and the death of Buddha. It’s most significant time for all the Buddhists in for them to calm down their feeling by listening to the monk’s sermon. In this way, their mood is refreshed and their tension is relieved, etc.

​​

​​

ពិធីបុណ្យអ៊ំទូកខែ្មរ

A PLAN FOR THE WATER FESTIVAL

The water festival is one of the national ceremony which is held every year for three days in the diddle of November it is usually celebrated on the banks of Tonle Sap River in front of the Royal palace.

This year I and my family are planning to visit the water festival for three days. We are going to set off a day before the festival starts because we want to have more time to relax in my uncle’s flat near phnar Thmei market so that we will be able to do some shopping there. We are going to travel by taxi to Phnom Penh and I hope that it will not be very expensive and the journey will not be safe we are making some Cambodia traditional cakes like Num Ansames and Num Kom for our relatives in Phnom Penh I am going to take some warn clothes to wear when we go for a walk at night.

I hope we will have a good time and interesting things to do during the water festival.

THE WATER FESTIVAL

The water festival is one of the most cheerful and significant festival in Cambodia culture. This festival is celebrated annually for three days on the banks of Tonle Sap viver in front of the Royal palace. It has had a very long history started from ancient time of Angkor. For three days, Phnom Penh citizens, foreign tourists, and presents form various province gather together in the capital city to celebrate this festival both day and night. A long the river bank in front of the Royal palace is one of most crowded places in the city during the water festival, the people like watching boat racing on the river in the afternoon. All night they enjoy watching firework display lantern floating (Bandethpartip), dancing and listening to music. All the things are considered, the water festival is really wonderful in Khmer culture.

តួនាទីព្រះពុទ្ធសាសនា

THE ROLES OF BUDDHISM

Buddhism has been one of the religions in people’s hearts in Cambodia since Angkor time. Buddhism plays the important roles in our country.

The first thing is that Buddhism educated people to be kind and helpful. Moreover Buddhism teaches people to be good and not ambitious, so the people have good hearts which are really important in keeping peace in the country. As a result, we can develop our country to be rich. Furthermore, Buddhism always tell the people bad results they receive when they commit sins. They will get bad results either in the present time or after life. The most popular theory of the Buddha is that Goodness brings good result sins bring bad result. This theory frightens people not to commit sins and make people try to do good thing in their lives. The most important points is that Buddhism is an identify of our culture,

All in all Buddhism is ours, so we have to believe and look after Buddhism, and we have to donate to build pagodas.

Magha Puja Day (បុណ្យមាឃបូជា)

Magha Puja Day falls on the full moon day of the second or third lunar month(late February or early March). The date of all of the Cambodian festivals is based on the lunar calendar so the “Canadian” dates vary from year to year. We will be celebrating Magha Puja Day at Wat Bodhikaram, the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery, on February 19, 2011 start from 9:00 am to 2:00 pm.

This ceremony marks two important dates in the life of Buddha. The first event occurred two years after Buddha’s enlightenment and is referred to as the Fourfold assembly. These events were:Read more>>

Advice on Meditation



When you read books about meditation, or often when meditation is is presented by different groups, much of the emphasis falls on the techniques. In the West, people tend to be very interested in the “technology” of meditation. However, by far the most important feature of meditation is not technique, but the way of being, the spirit, which is called the “posture”, a posture which is not so much physical, but more to do with spirit or attitude.Read more….

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: